MAKKALIP, Tedarikçiler ve Üçüncü Taraf Aracılar için Etik Kurallar

MAKKALIP yönetimi ve ortakları ile MAKKALIP’a mal ve hizmet sağlayan tüm tedarikçilerin uymak zorunda olduğu ve uymayı taahhüt ettiği etik kuralları içerir. MAKKALIP bu kuralları değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda MAKKALIP tedarikçiden bu makul değişiklikleri kabul etmesini bekleyecektir. Burada, MAKKALIP ve tedarikçileri aşağıdaki koşullara uymayı kabul etmektedir:

Yasalara Uygunluk ve Mali Sorumluluk

Yürürlükteki tüm mevcut yasalara ve iş kanunlarına uymak. Mali tarafta , ilgili vergi kanun ve yükümlülükleri tam anlamıyla yerine getirmek, kazancını tam göstermek, vergisini eksiksiz ödemek, mali veri ve defterleri uygun şekilde işlemek ve düzenlemek.

İnsan Hakları ve İş Uygulamaları

Zorla Çalıştırmanın Engellenmesi
Kölelik, kulluk, zorla veya zorunlu çalıştırma ve insan kaçakçılığını ne kullanır ne de bunlara katkıda bulunmaz.

Çocuk İşçi Çalıştırılmasının Engellenmesi
15 yaşın altında işçi çalıştırmamak veya 138 nolu ILO (Uluslar arası Çalışma Teşkilatı) sözleşmesindeki gelişmekte olan ülke istisnasına dahil olan ülkelerde 14 yaşın altında işçi çalıştırmamak.

Ayrımcılığın Engellenmesi ve Temel İnsan Haklarına Saygı Gösterilmesi
Renkleri, ırkları, milliyetleri, toplumsal statüleri, engelleri, cinsel eğilimleri, siyasi ve dini kanaatleri, cinsiyetleri ve yaşlarından bağımsız olarak çalışanları için eşit fırsatlar sağlamak ve eşit şekilde davranmak.

Her bir bireyin saygınlığına, mahremiyetine ve haklarına saygılı olmak. Çalışanlara karşı psikolojik şiddet, cinsel taciz ve ayrımcılık gibi kabul edilemez davranışların gösterilmesine karşı çıkmak.

Jestler, dile getirilen ifadeler ve fiziksel temas da dâhil olmak üzere cinsellik, zorlama, tehdit, hakaret veya sömürü içeren davranışları kesinlikle yasaklamak ve yapanlar ve/veya eğilimi olanlar hakkında istisnasız olarak kanunu süreçleri işletmek ve çalışanı korumak.

Çalışma Saatleri, Ücretler ve Yan Haklar
Çalışanlara uygun bir ücret sağlamak ve geçerli ulusal asgari ücretin verilmesini garanti etmek. Yasalarda geçerli kabul edilen maksimum çalışma saati koşullarına uymak. Yasal olarak mümkün olduğunca çalışanların serbestçe bir araya gelme haklarını tanımak, sendika kurma ve/veya sendikaya üye olma haklarına saygı duymak ve varsa sendikaların üyelerine karşı ayrımcılık uygulamamak.

İş ve İşçi Güvenliği
İş ve işçi güvenliği açısından, ilgili uluslararası standart ve yasal mevcuatlara göre çalışmak ve iş güvenliği açısından sağlıklı ve emniyetli bir ortam sağlamak. İş sağlığı ve güvenliği açısından çalışanlara gerekli eğitimleri vermek ve gerekli organizasyonu kurmak.

Çalışan Şikayeterinin Alınması
Olası ihlallerin çalışanlar tarafından yönetime rapor edilebilmesi için gerekli şikayet bildirim sisteminin kurulması

Çevrenin Korunması

Çevrenin korunması ile ilgili olarak geçerli zorunlu ve uluslararası standartlara uygun olarak
davranmak;
Çevrenin kirletilmesini en aza indirmek ve çevrenin korunması için sürekli gelişimler sağlamak, uygun bir çevre yönetimi sistemi kurmak veya kullanmak.

Etik Çalışma Kurallarına Uymak

Rüşvet ve Yolsuzluğun Engellenmesi
Rüşvet ve yolsuzluğun içinde direk veya dolaylı olarak asla bulunmamak. Kişisel ve/veya şirket çıkarı sağlamak veya hak elde etmek için, herhangi bir devlet görevlisi ve/veya üçüncü parti veya şahıslara para, değerli hediye veya herhangi bir vaat vermemek.

Adil Rekabet, Anti-Tröst Yasaları ve Fikri Mülkiyet Hakları
Her türlü fikri mülkiyet haklarına (bağımsız kişi veya kuruluşlar, müşteriler, tedarikçiler…) saygı göstermek. Ulusal ve uluslararası rekabet kurallarına göre hareket etmek, ihalelere fesat karıştırmamak, rekabeti yok edecek haksız fiyat uygulamaları yapmamak.

Bilginin İfşası
Şirket açısından tüm gizli bilgiler, ilgili personel tarafından gizli tutulmaldır. Personele verilen bilgisayar şifreleri, kodlar, gizliliği olan bilgiler, şirket stratejisini içeren bilgiler şirket dışına çıkarılmamalı, üçüncü şahırlar ile paylaşılmamalıdır. Umumi ortamlarda, kritiklik arz eden şirket bilgileri üçüncü şahıslar ile paylaşılmamalıdır. Yine bu bilgiler, herhangi bir sosyal medya mecrasında, şirketin izni ve bilgisi haricinde paylaşılmamalıdır.

Misillemeyi Önleme
Etik İlke ve davranış Kurallarına aykırılık oluşturabileceğinden endişe duyulan herhangi bir durumun, çalışan tarafından çekinilmeden ihbar edilmesini sağlamak. Bunu sağlamak ve kolaylaştırmak ve en önemlisi, ihbarda bulunan çalışana, ihbarda bulunulan kişi, amir, bölüm yönetimi… tarafından ihbarı sonrasında yapılabilecek misilleme ve/veya olası tacizi engelleme ve maddi veya manevi mağduriyeti önleme. Üst yönetim bu konuda destekleyici ve cesaretlendirici olmalıdır.

Çıkar Çatışması
İş ilişkilerini etkileyebilecek her türlü çıkar çatışmalarının MAKKALIP’a bildirilmesi ve önlenmesi.

Kara Para Aklamanın Önlenmesi, Terörizmin Finansmanı
Doğrudan veya dolaylı olarak kara para aklamayı veya terörizmin finansmanının önlenmesi
gerekir.

Verilerin Gizliliği
Kişisel verilerin sorumlu ve gizli şekilde tutulması, yalnızca meşru amaçlar için kullanılması ve her türlü veri mahremiyetine saygı duyulması.

İhracat ve Gümrük Mevzuatlarına Uygunluk
Geçerli ihracat denetimi ve gümrük düzenlemelerine uyun olarak operasyon yürütmek.

Sahteciliğin Engellenmesi
Üretim veya fiili icraatlar ve ürünler, müşteri ile anlaşılan ve sözlü veya yazılı mutabık kalınan kriterlere göre yapılmalıdır. Bu mutabakata aykırı olarak, hammadde, proses ve kontrollerde sahtecilik yapmak, uygun omayan malzeme ile üretim yapmak, teknik ve test yeterliliklerine aykırı olarak davranmak engellenmelidir.

Sorumlu Kaynak Kullanımı

Kaynağı ve/veya nasıl elde edildiği belli olmayan, kanunlara uymadan elde edilmiş olması muhtemel, insanların haksız ve hukuksuz olarak kullanılması ile elde edilmiş olabilecek her türlü hammadde, araç, gereç ve kaynak kullanımından mümkün mertebe kaçınılması gerekmektedir. (Örnek olarak, çocuk işçi çalıştırılan bir kaynaktan herhangi bir hizmet alınmamalıdır veya sigortasız işçi çalıştıran bir alt firma veya tedarikçinin ürünleri kullanılmamalıdır…)

Tedarik Zinciri

Tedarikçilerin bu etik kurallar, kanın ve mevzuatlara uyması beklenir. Tedarikçiler bu konuda teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Tedarikçi seçimi ve tadarikçilere davranış ve onlarla iletişimde ayrımcılık yapılmamalıdır.